Polityka prywatności
i plików cookies

W niniejszym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej Spark of Change.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
2. Administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem url:
a) sparkofchange.pl
zwaną dalej „Serwisem”,
jest KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14; 00-561 Warszawa, NIP: 5262837167, REGON: 140034252, KRS: 0000230249,, zwana dalej „KDK”.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest KDK.
4. W związku z prowadzoną działalnością Administrator danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: info@sparkofchange.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa.
6. Korzystanie z Serwisów i ich funkcjonalności oznacza zgodę na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
7. KDK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. KDK zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez KDK jest zgoda Użytkownika, konieczność realizacji umów oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
3. KDK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez KDK dane są:
a) przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) przetwarzane zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania;
d) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;
e) niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
f) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
g) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez KDK z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

III. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

1. KDK przetwarza dane osobowe w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu oraz w celach marketingu bezpośredniego, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
2. KDK wymaga podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i świadczenia usług na rzecz Użytkowników. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
3. Zakres przetwarzanych danych zależnych jest od celu, w jakim dane są przetwarzane i może obejmować:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika;
b) imię i nazwisko Użytkownika;
c) nazwa firmy/instytucji którą Użytkownik reprezentuje;
d) dane adresowe Użytkownika.
4. KDK przetwarza dane osobowe w celu:
a) umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji strony internetowej;
b) umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji komentarzy i opinii;
c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika;
d) realizacji zamówień na produkty i usługi oferowane przez KDK, w tym m.in. szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, webinarów, indywidualnych konsultacji oraz produktów wirtualnych i fizycznych ;
e) obsługi zapytań wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronach Serwisów;
f) realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów;
g) informowania o produktach i usługach oferowanych przez KDK, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
5. W przypadku powzięcia przez KDK informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisów w sposób niezgodny z Regulaminem Świadczenia Usług lub obowiązującymi przepisami prawa, KDK może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie w formularzach kontaktowych, rejestracyjnych lub formularzach zamówień danych oznaczonych jako wymagane jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi na rzecz Użytkownika.
2. KDK zapewnia Użytkownikowi możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, w tym:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia swoich danych (jeśli Użytkownik twierdzi, że nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może żądać ich usunięcia);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (jeśli Użytkownik twierdzi, że nie ma podstaw do przetwarzania jego danych lub Administrator posiada nieprawidłowe dane, może żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania);
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeśli Użytkownik wykaże prawnie uzasadniony interes, który uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem);
f) prawo do przenoszenia danych (Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora danych dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego a także zlecić mu przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane przez KDK niezgodnie z prawem.
3. Uprawnienia wskazane w punkcie 2 nie mają charakteru bezwzględnego. Szczegółowe zasady związane z realizacją tych uprawnień zostały szczegółowo opisane w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w art. 16-21 RODO.

V. Czas przetwarzania danych osobowych

1. KDK przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Użytkownika usługi:
a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania;
c) przetwarzanie danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia lub rozwiązania umowy.
2. KDK zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika także po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji danych.

VI. Odbiorcy danych i przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przed podmioty świadczące na rzecz KDK usługi, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności:
a) hostingodawcę, na którego serwerach utrzymywany jest Serwis;
b) dostawcę systemu mailingowego obsługującego newslettery dostępne w Serwisie;
c) dostawcę oprogramowania do organizacji webinarów;
d) dostawcę systemu do zarządzania projektami;
e) dostawcę systemu do obsługi klienta;
f) kancelarię prawną zapewniającą obsługę prawną KDK;
g) podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej;
h) podmiot realizujący obsługę logistyczną zamówienia produktu fizycznego zamówionego za pośrednictwem Serwisu;
i) inni podwykonawcy, jeśli będą świadczyć na rzecz KDK usługi związane z koniecznością dostępu do danych osobowych.
2. Wskazane w punkcie poprzedzającym przypadki przekazywania danych nie wpływają na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
3. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. organom ścigania, sądom i prokuraturom.
4. Administrator Danych ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika urzędom skarbowym w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowych, rozliczeniowych i księgowych.
5. Poza wskazanymi wyżej przypadkami KDK nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

VIII. Jawne dane osobowe

1. Dane osobowe podawane w Serwisach przy okazji dodawania komentarzy lub opinii do udostępnionych w Serwisach treści są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
2. KDK nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

IX. Korzystanie z plików cookies

1. Serwisy administrowane przez KDK korzystają z plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia świadczenia na rzecz Użytkowników usług na najwyższym poziomie.
2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny KDK (tzw. cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (tzw. cookies podmiotów trzecich). Część z tych informacji usuwana jest po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne), inne zachowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiając rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. cookies trwałe).
3. Informacja o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyświetlana jest Użytkownikowi podczas pierwszej odsłony strony Serwisu.
4. Korzystając z Serwisu z włączoną obsługą cookies w przeglądarce, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie.
5. Wyłączenie i usunięcie plików cookies jest możliwe z poziomu ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
6. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu KDK.

X. Korzystanie z cookies podmiotów trzecich i innych technologii monitorujących zachowanie użytkownika

1. KDK korzysta z narzędzi Google Analytics oraz Facebook Analytics w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu administrowanych przez KDK. Dane gromadzone za pomocą Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych, nie pozwalają na identyfikację Użytkownika
i obejmują w szczególności:
a) informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej Użytkownika;
b) treści, jakie Użytkownik przegląda w ramach Serwisu;
c) działania, jakie Użytkownik podejmuje w ramach Serwisu;
d) czas spędzony przez Użytkownika na poszczególnych podstronach Serwisów;
e) przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Serwisów;
f) źródło, z którego Użytkownik przyszedł na stronę Serwisu.
2. KDK korzysta z osadzania treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmów z serwisu Youtube. Osadzanie treści z serwisów zewnętrznych wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies podmiotów administrujących serwisami.
3. KDK korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram) w celu kierowania do Użytkownika personalizowanych reklam. Decyzja o wyświetlaniu personalizowanej reklamy zostaje podjęta automatycznie przez algorytm danego serwisu społecznościowego, bazując na zdefiniowanych przez KDK ustawieniach. Ustawienia mogą być zdeterminowane informacjami na temat Użytkownika takimi jak zainteresowania, wiek, działania podejmowane uprzednio na stronach KDK. Informacje te nie pozwalają na identyfikację konkretnego Użytkownika.
4. KDK umożliwia na swoich stronach korzystanie z innych funkcji serwisów społecznościowych, takich jak polubienie profilu w serwisie społecznościowym czy udostępnianie treści w danym serwisie społecznościowym. Funkcjonalności te wiążą się z wykorzystywaniem plików cookies podmiotów administrujących serwisami.
5. KDK może korzystać z rozwiązań innych podmiotów trzecich usprawniających funkcjonowanie Serwisu, wykorzystując tym samym pliki cookies i inne technologie śledzące dostawców tych rozwiązań.

XI. Logi serwera

1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym Serwis jest utrzymywany. Każde zapytanie do serwera zapisywane jest w logach serwera.
2. Logi obejmują dane takie jak:
a) adres IP, z którego pochodzi zapytanie;
b) data i godzina zdarzenia;
c) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
d) adres URL strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu, jeśli przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (link);
e) typ i przeglądarki internetowej Użytkownika;
f) informacje o systemie operacyjnym Użytkownika.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez KDK w celu identyfikacji Użytkownika.

XII. Postanowienia końcowe

1. W ramach zawartości stron KDK mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. KDK nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2020.